Vedtatt 22.05.2016

Endret 03.03.2018 m/ny §11

 

§1 Navn

Foreningens navn er Fevåg Båtforening (FBF) og ble stiftet 26.04.1987. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag.

 

§2 Formål

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs- interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å:

1) Å forestå driften av fritidsbåthavnen i Fevåg

2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet og marint miljøvern

4) Skape og holde ved like et godt miljø der båtfolk møtes. Samarbeide lokalt med andre foreninger om felles oppgaver.

5) Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innenfor rammen av formålet med foreningen.

6) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

§3 Medlemsskap

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang. Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves 

 

§4 Kontingent

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. Årsmøtet fastsetter årskontingent og satsene for båtplass med ulike bredder. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

 

§5 Foreningens organer

Foreningens administrative organer er;

1. Årsmøtet (generalforsamling)

2. Styret

3. Faste komiteer

 

§6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skal skje med 14 dagers varsel ved annonsering/mail eller på annen hensikts vis måte. Innkallingen skal ha vedlagt saksliste, revidert regnskap og årsmelding. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig til styret og må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet. Det ordinære årsmøtet skal behandle;

1. Innkalling og saksliste

2. Styrets årsberetning

3. Regnskap (revidert)

4. Vedta vedtekter/endre vedtekter

5. Vedta årskontingent, gebyrer og leiepriser. Bestemme kompensasjon til styremedlemmer.

6. Innkomne forslag

7. Valgkomiteens innstilling Valg av:

a) Leder for 2 år

b) Kasserer for 2 år

c) 3 styremedlemmer for 2 år

d) 2 varamedlemmer til styret for 1 år

e) 3 medlemmer til valgkomiteen for 2 år

f) 2 revisorer for 1 år.

Valgene skjer slik at 2 styremedlemmer kommer på valg hvert år, for valgkomiteen går minst en ut hvert år. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, øvrige vedtak/valg avgjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Prinsippet er at et medlem kan avgi inntil 1 stemme, men kan med fullmakt avgi inntil 2 stemmer.

 

§7 Styret

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov. Leder pluss en annen fra styret innehar i fellesskap foreningens signatur og kan forplikte foreningen overfor tredjeperson. Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret skal:

  • Utarbeide budsjett
  • Oppnevne undergrupper/komiteer med ansvar for de ulike aktiviteter.
  • Vedta instrukser/retningslinjer for bruken av havna.
  • Utarbeider miljøplan
  • Utarbeider sikkerhets- og vedlikeholdsplan for båtanlegget.
  • Sørge for at foreningens eiendeler og aktiviteter er forsvarlig forsikret.
  • Velge/utnevne representant(er) til KNBF’s regionårsmøte.

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

 

§8 ekstraordinært årsmøte

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Medlemmene innkalles ved avertissement eller e-post.

 

§9 relasjoner til andre foreninger/sammenslutninger

Inn- eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall

 

§ 10 tilslutning til Kongelig Norske Båtforbund (KNBF)

Årsmøte bestemmer til enhver tid tilslutning til KNBF. Så lenge FBF er tilsluttet KNBF skal Forbundets vedtekter følges i saker som angår forholdet mellom FBF og Forbundet. Styret utpeker utsending til KNBF sitt årsmøte i Regionen. Denne skal være en fra det sittende styre. Styret velger FBF’s utsendinger til Båttinget med minst en fra det sittende styre.

 

§ 11 Personvern

Fevåg Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse personopplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Fevåg Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Fevåg Båtforening. Hvis det ikke er ønskelig at det er oppslag på båthuset med båtplassnummer som inneholder sitt navn må dette meldes skriftlig ifra til Fevåg Båtforening.

 

§12 oppløsning av Fevåg Båtforeningen

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

 

§13 Avklaringer

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn