for Fevåg Båtforening - Fastsatt av Styret - Sist revidert 11.11.2018

 

Instrukser for båtplass:

1. Tildeling av båtplass skjer etter ansiennitet eller direkte ihht pkt 7. Båtforeningens venteliste for båtplass oppdateres fortløpende etter søknad om båtplass . Foreningens båtplasser er inndelt i 4 kategorier avhengig av plassens bredde. Den som er tildelt båtplass nevnes som Bruker videre i Instruksene.

2. Ved aksept av ledig båtplass må det innbetales et innskudd etter gjeldene prisliste.

3. For tildelt båtplass betales en fast årlig båtplassavgift etter gjeldende prisliste.

4. Bruker av tildelt båtplass er selv ansvarlig for å holde sin plass i orden og utføre nødvendig vedlikehold på denne, slik som rengjøring/fjerning av skjell og groe på utriggere og på bryggen innenfor båtplassbredde. Fendring må også ettersees og vedlikeholdes.

5. Bruker plikter å rette seg etter pålegg fra Styret eller Vedlikeholdskomiteen når det gjelder orden og vedlikehold.

6. Fortøyninger til båtene må være dimensjonert etter norm og anbefalinger etter båtens størrelse. Strekkavlastere skal monteres på fortøyningene mellom utriggere/brygga og båten. Videre må fortøyninger fortløpende ettersees for vedlikehold og utskifting. Dette er Brukers ansvar å følge.

7. Tildelt båtplass kan overføres direkte fra Bruker til ektefelle, samboer og deres barn. Annen overføring av båtplassen følger ventelisten. Personen det overføres til må være eller bli medlem av båtforeningen. Gebyr for overføring og omregistreing etter gjeldende prisliste.

8. Ved utleie av båt og plass er Bruker ansvarlig for at leieren blir godt nok orientert om regler og bestemmelser. Dette fratar ikke Bruker for ansvar.

9. Ved lån av utstyr tilhørende Foreningen for eksempel verktøy, elektriske kabler og lignende så skal dette bringes på plass. Eventuelle skader og mangler meldes til leder av vedlikeholdskomiteen eller Styret.

10.For strømforbruk på strømtårn avleser Foreningen forbruket etter endt sesong og dette betales etter gjeldende tariff. Alternativet til strømmåler er at Styret foretar en skjønnsmessig beregning av strømforbruket.

11.Når tildelt Båtplass ikke benyttes av Bruker er det plikt til å stille den til disposisjon for utleie og plikt til å varsle styret om dette. All utleie skal administreres gjennom foreningen. Utleiepris faktureres for leieperiode på 6 eller 12 måneder, jfr. gjeldende prisliste. Styret disponerer ledige plasser etter dialog med bruker av plassen. Bruker av båtplass mottar oppgjør etter halv takst av sin gjeldende årsavgift.

12.Utleieforholdet fortsetter fra år til år inntil det blir sagt opp av Bruker, senest innen 1. mars før kommende båtsesong.

 

Instruks for vedlikeholdskomiteen

1. Vedlikeholdskomiteen ledes av en valgt leder. Vedlikeholdskomiteen er overfor Styret ansvarlig for det daglige vedlikeholdet av småbåthavnen. Vedlikehold av de enkelte båtplasser, pålegges den enkelte Bruker.

2. Mindre vedlikeholdsarbeider utføres av komiteen, mens større arbeider utføres som dugnad. Dette planlegges i samarbeid med Styret.

3. Komiteen utarbeider forslag til forbedringer, vedlikehold og eventuelt utbygging av nødvendige fasiliteter som for eksempel støping av båtopptrekk og lignende.

4. Komiteen er ansvarlig for at det er orden i området, samt at rydding utføres etter behov.

 

Instruks for arrangementskomiteen

1. Arrangementskomiteen ledes av en valgt leder. Arrangementskomiteen har som oppgave å være arrangør ved Foreningens årlige fiskefestival. Dette arrangementet avholdes som regel siste lørdag i juli.

2. Ut over de medlemmer som er valgt på årsmøtet i komiteen gis komiteen fullmakt til å innkalle medlemmer til hjelp under det enkelte arrangement.

3. Styret kan pålegge komiteen arrangementer som er i tråd med Foreningens vedtekter og formål.

 

Retningslinjer for gjestebåtplasser

1. Gjestebåter henvises til egen brygge. Ved større arrangementer kan alle ledige plasser nyttes.

2. Gjestene har adgang til alle Foreningens fasiliteter.

3. Døgnplassleien betales etter egen prisliste.

 

Retningslinjer for medlemmenes arbeidsinnsats innbefattet dugnad og vakthold

Medlemmene av Fevåg Båtforening kan pålegges å utføre arbeid uten direkte vederlag etter de regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av Foreningens Årsmøte eller medlemsmøte. Dette gir Foreningens Styre fullmakt til å praktisere følgende bestemmelser.

1. Arbeidsoppgaver som medlemmer pålegges skal ha felles interesse og falle sammen med Foreningens formål. Av aktuelle oppgaver nevnes: a) Assistanse ved fest, fiskekonkurranse og lignende b) Utbygging og vedlikehold av gjestebrygger. c) Eventuell bygging av båthall og klubbhus. d) Rydding av molo og omkringliggende område. e) Vakthold.

2. Forefallende arbeid på bryggene, inntaking/utlegging av utliggere og lignende foregår som dugnad.

3. Innkalling til dugnad kan skje muntlig, skriftlig eller ved oppslag. Ved større arbeider skal innkallingen skje minst en uke før og skal inneholde alle praktiske opplysninger.

4. Ved oppmøte skal arbeidsleder straks kontaktes for registrering.

5. Er den dugnadspliktige bortreist eller syk, skal stedfortreder stilles og kontaktmann for dugnad varsles. Bruker av båtplass som ikke kan delta på dugnad, eller ikke skaffer stedfortreder, betaler fastsatt gebyr. Medlemmer med 2 båtplasser betaler 2x avgiften ved manglende oppmøte.

6. Ved etablering av vakthold plikter alle medlemmer å delta. Den vaktpliktige i henhold til vaktliste har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig fremmøte eller ved stedfortreder, (byttet) som den vaktpliktige selv må skaffe.

7. Styret kan innvilge fritak for dugnad og vakthold etter begrunnet søknad